Lagperm 10.0 Arbeidsinstruks for styremedlemmer og underkomiteer

10.1 Leder
Har det overordnede ansvar for den sportslige og daglige driften av Flint Tønsberg Håndball.

Delegerer oppgaver og gjøremål etter instruks og mest mulig hensiktsmessig for den sportslige og daglige drift.

Innkaller til styremøter og årsmøter etter gjeldende vedtekter/ statutter for FLINT Tønsberg Håndball.

Er kontaktperson til IL FLINT Hovedstyre.

10.2 Nestleder
Må sørge for å være oppdatert på det organisasjonsmessige området sammen med leder.

Har ansvar for kommunikasjon mellom Ungdomsutvalget, Seniorutvalget og styret (info-flyt).

Utføre de oppgaver som leder evt. måtte tildele.

10.3 Sekretær
Ha ansvar for at all innkommende post i postboks og på mail blir fordelt og gitt til rett person.

Skrive referater fra års- og styremøter. Innkalle personer som ikke naturlig hører hjemme på et styremøte dersom styret ønsker det.

Skrive brev på vegne av Flint Tønsberg Håndball, dersom leder eller den som saksområdet naturlig hører inn under ønsker dette. ( Alle utgående brev bør også undertegnes av leder). Utføre de arbeidsoppgaver som leder evt. måtte gi.

10.4 Kasserer
Ha det daglige ansvar for føring av regnskapet til Flint Tønsberg Håndball i samarbeid med administrativ leder og regnskapsfører (føre inn- og utg.bilag, betale regninger, utsending av kontingenter og tren.avg. m.m.)
Legge frem årsregnskap, med underliggende bilag og budsjetter, for årsmøtet i Flint Tønsberg Håndball.

Ha ansvar for at budsjetter blir overholdt. ( Må straks rapportere til leder dersom budsjetter blir overskredet eller det oppdages misligholdelse av penger i organisasjonen).

Sørge for at regnskapet i håndballgruppa føres etter Norges Idrettsforbunds retningslinjer.

Utføre de arbeidsoppgaver som leder evt. måtte gi.

10.5 Styremedlemmer

Håndballgruppa har organisert seg slik at noen oppgaver er spesielt underlagt et styremedlem, for eksempel medlemslister og register.

10.5.1 Styremedlem- leder ungdomsutvalget, UU

Har den daglige kontakten / oppfølgingen av sine grupper og lag i junioravdelingen.

Har ansvaret for at det blir påmeldt lag til serie- og aktivitetsspill for lag i ungdomsavdelingen.

Har ansvaret for at korrekte spillelister samt trener- og oppmannslister forefinnes for hvert lag. Kopier av disse skal leveres til styremedlem med ansvar for medlems- og treningsavgift.

Har ansvaret for at korrekt sportslig oppfølging/ satsing for alle lag blir gjort etter intensjonene til håndballstyret (trener, treningsforhold, kampforhold m.m. blir lagt til rette for de respektive lag).

Sørger for at alle kontrakter mellom Flint Tønsberg håndball og trenere blir lagt frem for styret i håndballgruppa for godkjenning og signering av begge involverte parter.

Leder av ungdomsutvalget rapporterer direkte til leder av styret

Dersom det oppdages uregelmessigheter eller disiplinærsaker på en spiller eller et av lagene i Flint Tønsberg Håndball, plikter leder av ungdomsutvalget straks å informere leder av styret.

Det er  viktig at IL FLINT Håndballgruppa blir sportslig drevet etter de retningslinjer som Norges Håndballforbund og Region Sør har gitt til idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Leder for ungdomsutvalget har under seg nestleder, sportslig-koordinator, økonomi-koordinator, miljø & kiosk-koordinator, arrangements-koordinatorer ( mini- og aktivitetsturnering og seriespill), web-koordinator, dugnads-koordinator, guttelags-koordinator, cup-koordinator, håndballskole-koordinator og oppmannskoordinator, som han kan delegerer ovennevnte oppgaver til.

10.5.2 Styremedlem- leder seniorutvalget

Se egen lagperm for seniorutvalget

10.5.3 Styremedlem- medlemsavg./ treningsavg.

Innhente oppdaterte laglister hver høst og vår og ajourføre samlet medlemsliste
Sende ut medlems- og treningsavgifter om våren og treningsavgifter på høsten.
Oversende lister til kasserer slik at denne kan kontrollere innkomne betalinger og evt. sørge for purringer.

10.5.4 Styremedlem- materialforvalter

Materialforvalterens ansvar er delt inn i seniorutvalg SU og ungdomsutvalg UU.
Møteplikt på styremøter.
Har ansvaret for at alt utstyr tilhørende IL Flint Tønsberg Håndball blir vedlikeholdt og ikke blir misbrukt eller ødelagt.
Har ansvaret for at det finnes ajourført materialliste for håndballgruppens eiendeler (draktsett og medisinkofferter). Denne bør ajourføres for hver sesong.
Ny-oppstartede lag skal få utlevert førstehjelpkoffert, overtrekkvester, drakter, is, tape. Utstyr utover dette dekkes av lagskassen til hvert enkelt lag, (eks.: bager, plaster bandasje etc.).

J/G 6 – 11 år får is og tape for inntil kr. 500,- pr. sesong pr. lag.
J/G 12 – 15 år får is tape og klister for inntil kr. 1000,- pr. sesong pr. lag.
Klister til bruk på trening holder hver enkelt spiller/trener selv.

Avd. SU fordeler dette utstyret selv ut fra de enkeltes lag behov pr. sesong.  Styret dekker kr. 15.000,- pr. sesong.

Annet utstyr som f.eks.: medisinballer hoppetau kjegler etc. er felles eie og finnes i kasse/skap til felles bruk.

Har ansvaret for at skadet eller ødelagt utstyr blir reparert eller erstattet med nytt. Materialforvalter har fullmakt innenfor budsjetterte rammer til å supplere lagene med utstyr.

Det skal også velges/rekrutteres en materialforvalterassistent. Denne personen skal bistå materialforvalteren med de oppgaver han/hun pålegges av denne eller styret.

Arrangerer klubbkveld for alle medlemmer for kjøp av håndballutstyr etc. hver høst hos sponsor / samarbeidsbutikk.

Står ansvarlig for salg av sponset ”klubbgenser” hvert år.

10.5.5 Styremedlem

Møte på styremøter og utføre oppgaver i samsvar med styrets / klubbens behov.

10.5.6 Varamedlemmer til styret

Møte på de styremøter man innkalles til.
Utføre de arbeidsoppgaver som styret/ leder evt. måtte gi.

10.6 Revisor

Pr. i dag er denne funksjonen tillagt hovedstyret i IL Flint. Regnskaper og budsjetter vil bli revidert og godkjent av en revisor som blir oppnevnt av hovedstyret.