Lagperm 11.0 Andre verv og komiteer

11.1 Utdanningskontakt
Har ansvar for at trenere og oppmenn i lagorganisasjonen blir orientert om evt. kurs i regi av håndballkretsen og interne kurs.

Ha ansvar for oppfølging av retningslinjer vedr utdanning gitt av Region Sør eller av styret i Flint Tønsberg Håndball. Være kontakt-/ bindeledd mellom IL FLINT Håndballgruppa og Region Sør i utdanning/ trener spørsmål.

Utdanningskontakten blir utpekt av styret. Møter på styremøter ved behov.

11.2 Dommerkontakt
Har ansvar for at trenere og oppmenn i lagorganisasjonen blir orientert om evt. dommerkurs i regi av håndballkretsen.

Ha ansvar for oppfølging av retningslinjer vedr. dommerutdanning gitt av Region Sør eller av styret i IL FLINT Håndballgruppa.

Ha ansvar for rekruttering av nye håndballdommere og arbeide for å beholde dommerne i gjerningen. Spesielt følge opp yngre dommere.

Arbeide for at IL FLINT Håndballgruppa har det nødvendige antall dommere som regionen krever.

Være kontakt-/ bindeledd mellom Håndballgruppa og dommerkontakten i Region Sør.

11.3 Arrangementskomite ungdomsutvalget

Komiteen er delt i to ansvarsområder:
Seriespill, aldersgruppen 11-15
Mini- og Aktivitetsturneringer aldersgruppen 6-10

Hver av gruppene skal bestå av 1 representant fra hvert lag.  De må selv velge sin leder.

Gruppene har ansvaret for gjennomføring av arrangementer som Flint Tønsberg påtar seg. (for eksempel egne cuper, seriespill og aktivitetsturneringer) .

Arbeidsoppgavene består av billettsalg, sekretariat og opprydding etter endt arrangement.

Lederne av gruppene har ansvaret for fordeling av arbeidsoppgaver til de forskjellige lagene.

Gruppelederne har også ansvar for føring av regnskap over billettinntekter.

Det er utarbeidet egne skjemaer til bruk ved innkjøp av varer til cup’er og lignende. I tillegg er det laget skjemaer for oppgjør av kontantkasser ved kafeteriasalg og billettinntekter.

Det er også laget lister/ skjemaer som skal leveres og fylles ut av oppmann på det/ de laget/-ene som får tildelt ansvaret med å skaffe foreldre til å betjene de forskjellige funksjoner ved et arrangement. ( sekretariat, billetter, kafeteria og rydding til slutt). Disse listene skal inneholde navn, hvilken oppgave de skal gjøre og til hvilken tid! Disse SKAL fylles ut og leveres den som er ansvarlig for dette arrangementet i arrangementskomiteen for aktiviteten starter!

Utføre de arbeidsoppgaver som styret i Flint Tønsberg Håndball evt. måtte gi dem. Møter på styremøter ved innkalling.

11.3.1.Arbeidsinstruks mini- og aktivitetsturneringer

Komplett beskrivelse av ansvar, planlegging og gjennomføring av mini- og aktivitetsturneringer finnes i dokumentet ”Dreiebok for mini-og aktivitetsturneringer”

Hovedansvaret for aktivitetsturneringene ligger hos J-10 / G-10, mens J-9 /G-9 stiller med delansvar.

Hovedansvaret for miniturneringene ligger hos J-8 / G-8, mens J-7 / G-7 stiller med delansvar. J-6 / G-6 kan også delta, men trekkes ikke inn i arrangementet.

Leder for mini- og aktivitetsturneringene kommer fra J-10 / G-10 og nestleder kommer fra J-9 / G-9.

Leder for mini- og aktivitetsturneringene skal også delta i UngdomsUtvalget.

Det opprettes en komité for mini- og aktivitetsturneringene som planlegger og gjennomfører arrangementene. Det anbefales å stille 3 personer fra J10 og 3 personer fra J9 i komiteen. Leder av komiteen har ansvar for å finne frem komitémedlemmene ved hjelp av lagenes oppmenn. Nestleder må utnevnes før sommerferie, mens øvrige medlemmer må være på plass senest 1½ måned før første turnering.

Leder for mini- og aktivitetsturneringene

 • Leder for mini-og aktivitetsturneringene for kommende sesong har ansvaret for søknad om arrangement til NHF Region Sør. Frist mai / juni, følg med på RegionSør sine sider.
 • Leder har ansvar for at komité blir etablert.
 • Leder har ansvar for at ”Dreiebok for mini- og aktivitetsturneringer” blir fulgt og oppdatert/justert.
 • Leder har ansvar for å lage møteplan for komité.
 • Leder har ansvar for å lede møter mht. forberedelser og gjennomføring samt skrive referat fra disse.
 • Leder har ansvar for gjennomføring av selve arrangementene.
 • Leder har ansvar for evaluering av arrangementene.
 • Leder kan delegere bort sine oppgaver men ikke ansvaret.

11.3.2. Arrangementkomitè for seriespill

Leders ansvar

Innen 1. september må alle lag som deltar i seriespillet ha en representant klar for deltagelse i komiteen. Dette er fra J/G 11(12) og opp t.o.m. J/G 15. Send mail til alle aktuelle oppmenn før 1. juni, så har de litt tid på seg til å finne representanter. Reminder bør sendes pr. mail til alle oppmenn rett før skolestart. Alle lag MÅ ha med en, hvis ikke får de ikke delta i seriespill.(Beskjed fra styret)

Innkalle til og avholde møte i komiteen på høsten i perioden +/- 15. september, og informere om ansvar og fordele oppgaver. Møte legges når kampoppsett fra NHF er klart.

Når  kampoppsettet er klart fra NHF:

 • Sette opp datoer det er aktuelt å ha åpen kiosk
 • Fordele ansvaret til de lag som skal ha kioskarrangementet
 • Åpen kiosk ved flere enn 4 kamper.

NB! Det er stadig omberamming av kamper underveis, så det må følges med, og evt. gjøres forandringer i f.h.t. kiosken.

 • Ordne veksel til billettkasse og kiosk-kasse. Hentes hos kasserer i Flint Tønsberg håndball.
 • Kjøpe billetter til kassen (loddbøker)
 • Lage evnt. flere billettkasser så noen enkle lag kan få sin egen hvis de har flere lag i serien.(mange hjemmekamper)
 • Lage enkelt regnskap over billettinntekter, dommer-regninger og kiosk-salg. ( til jul og sommer)Overskudd av dette settes inn på Flints konto nr. 2470.25.20203, og regnskapet + kvitteringer og dommerkvitteringer leveres kasserer.
 • Levere ut billettkasse til de lag som ikke har egen, når det er kamper. (Ta kontakt på forhånd, og avtal)
 • Leder har nøkler til hall, kjøkkenskaper, bod til klokker og container.

11.4 Loddsalg og lotterikomite

Aldersgruppen 12 og 13 har ansvar for denne komiteen. 1 representant fra hvert lag.

Leder av gruppa må sammen med leder av styret i Håndballgruppa, sørge for at de til enhver tid gjeldende tillatelser fra politiet er innhentet og i orden.

Det må føres nøye regnskap over antall lodd og loddbøker, slik at inntekter og evt. utgifter kan dokumenteres og regnskapsføres av kasserer.

Utføre de arbeidsoppgaver som styret i I.L. FLINT-Håndballgruppa evt. måtte gi dem.
Møter på styremøter ved innkalling.