• Flint Tønsberg Logo

Lagperm – 3.0 Instrukser

3.0 Instrukser

3.1 Instruks trener.

Trenerens hovedoppgave er å tilrettelegge slik, at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får individuell fremgang. Detter arbeidet skal baseres på det faglige innholdet i Flint Tønsberg. Det er viktig å oppmuntre spillerne til å forstå at håndball er et lagspill og at Flint- håndball står for elite, bredde og miljø (vi har plass til alle).

Treneren har ansvaret for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre all aktivitet for sesongen og den enkelte treningskveld. Fra 13 år og oppover har treneren ansvaret for å lage en årsplan hvor all aktivitet gjennom sesongen tidfestes. I tillegg plikter treneren å lage en periodeplan for hver måned som distribueres ut til den enkelte utøver ved hvert månedskifte.

Treneren har ansvaret for laguttak til kamper og skal sørge for rotasjon av spillere som må stå over kamper. Treneren må sørge for at spilleren roterer på plassene på trening og kamper. ( Viktig for laget og spilleren).

Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i Flinthåndball. ( Dette kan gi inspirasjon og andre nyttige trenings-impulser både til trener og spillere!).

Det er viktig at foreldrene blir involvert i rammen rundt laget. Trener og oppmann har ansvaret for å etablere og vedlikeholde lagorganisasjonen.

Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek, for deretter og bli mer prestasjonsrettet.

Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen. Det skal være minst 1 voksen pr 3-4 barn ved overnatting med laget.

Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre.

Trener/oppmann plikter å melde til Tbg. Kom. V/ Park-Idrett-Fritid minst 3 dager før treningen hvis ikke oppsatt treningstid skal brukes. Dersom dette ikke blir gjort, blir håndballgruppa v/styret bøtelagt. Slike bøter vil bli kanalisert tilbake til det laget som ikke har møtt på oppsatt treningstid!

Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren skal alltid stille i sportsantrekk/ treningsutstyr. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det ser ryddig ut etter oss. ( Samling rett etter kamp er positivt!).

Alle overganger skal underskrives og godkjennes av sportslig leder, eller et medlem av styret.

Treneren bør delta på kurs og møter bestemt av styret v / utdanningskontakten, samt andre miljømessige tiltak. Det er viktig at alle trenere jobber etter retningslinjer satt av sportslig utvalg og hovedtrener i klubben. Betalte trenere skal ha underskrevet trenerkontrakt innen 1.mai.

3.2 Instruks oppmann.

Oppmann har hovedansvaret for det organisatoriske for laget. Oppmannens oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, trenere og UU / styret, slik at forholdet praktisk legges best mulig til rette før og under håndballsesongen.

Oppmann skal være lagets kontakt mot UU / styret i forbindelse med «konflikter» på laget.

For å oppnå det hovedmål som er nevnt under det første punktet, skal oppmennene særlig ta seg av følgende;

Utarbeide og levere til UU v/ oppmannskoordinator fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag innen 20. mai. Listene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. til hver spiller samt foresattes navn, adresse, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. Listene skal holdes ajour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til UU v/ oppmannskoordinator ved forespørsel. Medlemslistene i vårt medlemsregister ”medlemsnett” må være oppdaterte. Info og veiledning i bruk av ”medlemsnett” vil bli gitt.

Arrangere foreldremøter.

Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid (drakter, førstehjelputstyr og lignende).

Sørge for vask av drakter, evt. utarbeide en vaskeliste blant foreldrene.

Sørge for at det er nok foreldre med ved overnatting osv.

Fordele terminlister eller utdrag av disse til trener, spillere og foreldre (de siste dersom nødvendig)

Være ansvarlig for fordeling av vakter i Slagenhallen ved større arrangementer, hvor laget har blitt tildelt oppgaver i fra UU / styret.

Være ansvarlig for fordeling av oppgaver i forbindelse med dugnader som laget har blitt tildelt av UU/ styret .

OBS OBS!

Det er også laget lister/ skjemaer som skal leveres og fylles ut av oppmann på det/ de laget/-ene som får tildelt ansvaret med å skaffe foreldre til å betjene de forskjellige funksjoner ved et arrangement (sekretariat, billetter, kafeteria og rydding til slutt). Disse listene skal inneholde navn, hvilken oppgave de skal gjøre og til hvilken tid! Disse SKAL fylles ut og leveres den som er ansvarlig for dette arrangementet i arrangementskomiteen for aktiviteten starter! Se vedlegg (kommer)

Oppmann skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder for treneren på kamper dersom dette er nødvendig.

Alle oppmenn må stille på oppmannsmøter som arrangeres etter behov av styret v/sportslig leder eller UU.

Oppmann skal for øvrig etter beste evne utføre saker som UU/ styret pålegger oppmennene. Det er spesielt viktig å lese de styremøtereferater og annen informasjon som blir lagt ut på vår hjemmeside. www.flinthandball.no

Skrive en årsrapport for laget ved sesongavslutning – medio april. Bør inneholde sportslige og sosiale punkter. Må samordnes med tidligere oppmann. Årsrapporten leveres til oppmannskoordinator i UU.

Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre.

3.3 Instruks for miljøkontakt.

Miljøkontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne personen kan være foreldrenes kontakt mot oppmann og styret.

Foreldrekontakten har ansvar for sosiale tiltak innenfor laget. Foreldrekontakten har ansvar sammen med oppmann i forbindelse med arrangementer på cup’er. ( for eksempel arrangere sammenkomst for spillerne på kvelden etter endt spill.)

Være ansvarlig for å arrangere sosiale sammenkomster, sesongavslutningsfest for laget (grillfest, pizza etc.).

Være miljøskaper i / for laget med hensyn til holdninger både hos foreldre og spillere.

Orientere om sosiale tiltak på foreldremøter.

Bidra i forhold til organisering av større sosiale arrangementer i regi av håndballgruppa, for eksempel Flint Dagen.

3.4 Instruks for økonomikontakt.

Økonomikontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne kontakten skal være ansvarlig for lagets økonomi gjennom hele sesongen.

For de spillere som NHF (Norges Håndball Forbund) krever spiller-lisens, skal økonomikontakt sammen med trener påse at lisens er innbetalt og kopi av lisens er levert økonomikontakt før spiller får lov til å delta på kamper. Alle spillere må betale lisens fra det året de fyller 13. Yngre spillere kan løse lisens. I denne lisensen er spilleren dekket med forsikring på skader til og fra trening, kamper og under trening og kamper. ( Mer info om dette kan fås ved henv. www.handball.no).

Økonomikontakten skal få opprette en konto av styret, og være ansvarlig for denne, som laget kan disponere.

Være ansvarlig for at kontoen inneholder nok penger til de aktiviteter som laget har planlagt.

Skaffe til veie kr. 1.000,- til lagets hovedtrener .

Legge til rette for og organisere kakelotteri, vaffelsalg, dugnad etc. for å få inn penger til lagkassa. Penger som kan brukes til for eksempel cup’er med overnatting, sosiale tiltak, sesongavslutning.

Forsøke å skaffe laget en sponsor. (draktreklame, husk trykkekostnader)

Orientere om lagets økonomi på foreldremøter.

3.5 Instruks WEB-ansvarlig

Legge ut informasjon og nyheter på hjemmesiden. Dekke lagets aktiviteter opp mot hjemmesiden og Tønsbergs Blad.