• Lagsbilde J04

Lagperm – 2.0 LAGORGANISASJON OG ØKONOMI

2.1 Lagorganisasjon

Styret har fattet vedtak om at det skal være en lagorganisasjon på minimum 5 personer rundt hvert enkelt lag. Disse personene har flg. Oppgaver:

Trener
Oppmann
Miljøkontakt
Økonomikontakt
WEB-ansvarlig
UU-representant

Lagene må selv skaffe trener/foreldretrener i aldersgruppen 6 – 12år.
Fra og med 13 års gruppen skal det tegnes kontrakt mellom trener og klubben i forhold til godtgjørelse. Leder av ungdomsutvalg skal i samarbeid med leder av styret være ansvarlig for å skaffe trener f.o.m. denne aldersgruppen.

2.2. Opprettelse av lagkasse.

De siste årene har driften av lagene vist at det er nødvendig med en «lagkasse». Dette for at de enkelte lagene skal ha selvstendig økonomi for selv å kunne velge å være med på arrangementer hvor påmeldingsavgift ikke blir dekket av håndballgruppa, og for å avlaste den enkelte families økonomi ved deltagelse på cup’er med overnatting og reiseutgifter med mer.

Laget vurderer om foreldre som stiller seg villig til å være med på cup’er med eller uten overnatting, får dekket sine kjøre- og boutgifter av lagkassa. Skjema for utlegg utfylles og legges ved regnskap. Se vedlegg.

Styret har satt som krav: for at et lag skal reise på overnattingstur, skal det være med 1 foreldre for hvert 3-4 barn. Dette gjelder alle tom. lagene i 15-årsklassen! De foreldrene som overnatter sammen med barna skal være av samme kjønn som laget.

Hvordan skaffe laget inntekter???

For å skaffe inntekter til laget, har flere alternativer vært brukt. For de minste lagene er det spesielt kakelotteri som har vært mest brukt.

For noen av de eldre lagene, fom. 15 år og oppover, har det også vært benyttet vareopptellinger og dugnader av forskjellig art. Bruk fantasien.

Flere av lagene har også klart å skaffe seg en «lagsponsor». Dette er gjerne en far/ mor eller annen bekjent som har sagt seg villig gjennom et firma til å være med på å sponse laget med draktreklame. NB! Må godkjennes av styret. (Det bemerkes fra styret at dette er sponsing hvor reklameverdien har liten effekt og at det hele blir sett på som en god gjerning for å støtte opp om sine barn og sitt nærmiljø.) Anbefalt draktreklame minimum kr. 2.000,- pr. sesong. NB! Husk trykkingen koster.

2.3 Regnskapsføring for laget.

Foreldrekontakt for økonomi skal starte regnskapet 1.mai og avslutte det pr. 30.april året etter. Dette fordi håndballsesongen er i denne perioden.

Det skal benyttes en egen konto for laget i Sparebank 1. Alle ny-oppstartede lag får opprettet og tildelt en konto av økonomiansvarlig i styret. Lagene må melde inn navn på hvem som skal disponere kontoen til styret. Alle inn- og utbetalinger skal føres og alle bilag skal oppbevares. Regnskapet bør føres enkelt og greit etter kontantprinsippet. Regnskapet skal gjennomgås og legges frem for foreldrene ved sesongens slutt underskrevet av oppmann.

Dersom klubben avgjør at to lag skal slåes sammen til ett, skal de to lagkassene slåes sammen til en, uavhengig av antall spillere. Må laget deles i to grunnet for mange spillere, deles beløpet i lagkassa på antall spillere. Beløpene overføres til de nye lagkassene.

2.4 Laginnbetaling til håndballgruppa.

Er falt bort og lagt inn i systemet for treningsavgifter.

2.5 Godtgjørelse til treneren. (Til revidering blir ikke utført pr.nå 1.1.2016)

Laget skal i løpet av høstsesongen betale treneren kr. 1.000,-. Beløpet tas av lagkassa. Klubben skaffer nye hovedtrenere treningsdress (inntil 2 pr lag, avhengig av antall spillere). Dette ordnes ved klubbdager hos leverandør rundt seriestart.

2.6 Medlems- og treningsavgifter og lisenser

Medlemsavgift til hovedstyret i IL. Flint. Fastsettes hvert år på årsmøte.

Fra og med 2011 er medlemsavg.

kr. 200,- 16 år og nedover
kr. 300,- 17 år og oppover

Blir innkrevd av Flint Tønsberg Håndball.

Treningsavgifter til FTH fastsettes hvert år på årsmøtet i håndballgruppa.

Treningsavgiften pr.dd er som følgende:

2016/17 Disse er gjeldene 4.april.16

J-G under 10 år (første sesong): kr 1 200,-
J-G under 10 år: kr 2 000,-
J-G 11 år: kr 2 400,-
J-G 12 år: kr 3 200,-
J-G 13 år: kr 3 600,-
J-G fom 14 år: kr 4 400,-
D3: kr 2 000,-

Informasjon:

Styret vedtok i november 2017 følgende retningslinjer for fritak for treningsavgift for foreldretrenere:

Antall trenere klubben dekker treningsavg. for pr.lag

  1 lag2 lag3 lag4 lag5 lag 
4'er6 til 9 år22344
6'er9 til 11 år2234
7'erfra 12 år2234

Antall lag klubben dekker ut fra spillerstall

  1 lag2 lag3 lag4 lag5 lag 
4'er6 til 9 år89162432
6'er9 til 11 år8162430Anbefaling fra NHF
7'erfra 12 år151626
SørNorgeCup blir ikke dekket av klubben
Bare egen cup er fritatt og alle er pliktet til å stille

"Ingen cuper ellers dekkes av klubben, lag står da fritt til å velge cup,
men det sees på som en fordel at klubben drar på en felles cup. Kan deles over og under 11 år."

 • Representanter i styret fritatt for treningsavgift. Alle må betale medlemskontigent til Flint Tønsberg Håndball.
 • Spillere av lagledere er ikke fritatt fra trenings avg.
 • Spillere av foreldre med ekstraordinær innsats i klubben vil bli vurdert fritat for treningsavgifter. Meldes til styret.
 • Ingen i SB1CUP er fritatt, leder er fritatt + utbetalt fastsatt av FTH Styret.
 • Spillere med skjærskilte behov kan fritas fra trenings avgift. Lagleder melder dette inn til styret.

 

Søskenmoderasjon praktiseres med 50 % rabatt til yngste søsken.

Kriterier for innbetaling av treningsavgift vedtatt på årsmøte 2016: Er man registrert som medlem pr. 1. februar og 1. september må man betale tr.avg. Starter man å spille håndball i en periode på to måneder etter ovennevnte datoer er man pliktig til å betale medlems- og treningsavgift for perioden man starter opp. Etter to uker med trening plikter man å registrere seg som medlem i IL Flint og Flint Tønsberg Håndball.

Lisens må betales fra det kalenderåret spilleren fyller 13 år. Økonomikontakten og oppmanskontakten har ansvaret for å sjekke dette. Laget kan bli ilagt bøter dersom lisens ikke er innbetalt. Oppmann og økonomikontakt må i samarbeid få registrert spillerne på Flint sin klubbside hos NHF. Internettadresse og passord kan fåes hos oppmannskoordinator UU eller administrativ leder i klubben. Dette bør gjøres i november/desember året før de fyller 13 år.

2.7 Retningslinjer for utvikling, aktivitet, fordeling og bruk av spillere i Flint Tønsberg.

Retningslinjene skal sikre en best mulig spillerutvikling på alle lag. Alt arbeid skal baseres på det faglige innholdet, Flint Tønsbergs verdier og NHFs Fair Play! Flint Tønsberg skal utvikle spillere som er «tenkende og kreative lagspiller med ekstremt gode individuelle ferdigheter».

2.7.1 Det faglige innholdet er et dokument som tildeles trenerne i klubben.

2.7.2 Kjøreregler:

Disse reglene gjelder for alle spillere og trenere fra 12 år og oppover. Det er imidlertid viktig at man begynner å lære disse reglene så tidlig som mulig og at de er implementert så tidlig som mulig. Trenerne på lag fra 6-12 år skal i perioder samtale med og fokusere ekstra på Fair Play og Flint Tønsberg Håndballs etiske verdigrunnlag.

Respekt for dommeren

Vi skal øke forståelsen for dommerens funksjon og rolle. Vi skal gi dommeren enda bedre forutsetninger for å takle sin rolle, og vi skal slå ned på holdninger og handlinger som ikke fremmer respekt og Fair Play.

Respekt på banen

Vi skal arbeide for at spillere, lagledere og kampfunksjonærer får økt innsikt og respekt for hverandre. Videre skal vi arbeide med tiltak som øker den enkeltes håndballmessige kunnskap, og arbeide aktivt med holdningsskapende virksomhet.

Respekt i hallen

Vår målsetting er at publikum, foreldre og foresatte skal vise respekt for håndballspillet og spillets aktører. Vi skal sørge for at de har respekt for hele rammeverket som representerer kampavviklingen; fra selve arenaen til alle de som aktivt jobber og bidrar ved arrangementgjennomføring.

Spilleren:

 • Har pliktig oppmøte på trening – ved et eventuelt fravær skal trener/oppmann ha beskjed i god tid før treningen starter.
 • Skal være klar til å begynne treningen til oppsatt klokkeslett. Oppmøte skjer i god tid før treningen starter, slik at alle forberedelser er gjort til riktig klokkeslett.
 • Skal ha mobiltelefonen avslått under treningsperioden.
 • Skal ved skade likevel møte på trening, for alternative øvelser.
 • Skal vise respekt for trener, medspiller og avgjørelser, Fair Play.
 • Skal vise positive holdninger til idrett, være et godt forbilde for yngre spillere.

Treneren:

 • Skal møte på trening i god tid før trening starter.
 • Møter forberedt til trening.
 • Informerer om mulig fravær i god tid. Sportslig utvalg skal informeres.
 • Skal føre fremmøte statistikk på alle spillere( fra 10 år).
 • Skal drive utviklingsarbeid med et vidt talentbegrep.
 • Det er treneren som tar ut laget, laguttak og spilletid skal avgjøres av følgende faktorer i prioritert rekkefølge:
  • Treningsoppmøte
  • Treningsinnsats
  • Holdninger
  • Ferdigheter

NB! Dette betyr at idrettsholdninger skal vektlegges fremfor håndballferdigheter.

Håndballstyret aksepterer ikke inntaksstopp, da må lag deles.

2.7.3 Følgende gjelder for UU:

UUs hovedmålsetning er å tilrettelegge og drive aktivitet på en slik måte at utøverne blir glad i å trene og får god kjennskap til egen kropp. UU ønsker å ha godt kvalifiserte trenere på alle lag. Fra J / G – 6 -12 vil trenerne i hovedsak være fra foreldregruppa. Fra og med J/G- 13 – 15 skal det ansettes trenere av sportslig koordinator i UU.

Utvikling:

Sportslig innebærer dette å utvikle spillere med gode basisferdigheter og holdninger. UU skal legge tilrette for at flest mulig spillere er håndballfaglig godt skolert og har gode holdninger til trening og fair play. UU skal jobbe med utøverne slik at klubbens verdigrunnlag blir en naturlig forankring i hver enkelt spiller. UU skal sørge for at treningene blir tilrettelagt på en slik måte at utøverne blir glad i å trene. UU skal jobbe langsiktig med sin skolering av spillere, hvor det skal være en progresjon i innholdet / aktiviteten som skal gå fra lekpreget til mer prestasjonsrettet.

Fra J/G-6 -12, bør man sikre størst mulig aktivitet på trening og kamp for samtlige spillere. Trenerne skal ha med seg utviklings- perspektivet i alt arbeid som gjøres. Dette gjelder særlig med tanke på avvikling av kamper. Tilrettelegging for utvikling av hver enkelt spiller er viktigere enn selve resultatet. Disponeringen av spillere i kampsituasjoner skal gjenspeile dette.

Utøvere skal primært delta på det laget de hører hjemme. Dette gjelder frem t.o.m J/G-12. Fra J/G – 13, t.o.m J/G 15 kan enkeltspillere få anledning til å delta på lag i høyere aldersklasser, dersom sportslig utvalg finner at dette er til det beste for spillerens utvikling. Dette er i hovedsak spillere som holder høyt håndballfaglig ferdighetsnivå (regionale- og nasjonale landslag) og har gode og sunne holdninger (NHFs og Flint Tønsbergs verdigrunnlag).

Dersom det er aktuelt og la en spiller delta på lag i høyere aldersklasser skal følgende etterleves:

 • Det skal være en forsiktig progresjon i utøverens totale belastning (kamp/trening). Ansvaret for dette ligger på de involverte trenerne og sportslig utvalg.
 • Involverte trenere skal derfor samarbeide for å ivareta utøveren og sørge for at utøveren utvikler seg best mulig.
 • Deltakelse på dette laget skal i utgangspunktet aldri gå på bekostning av eget lag, unntaket kan være i tilfeller hvor klubbens målsetninger om prestasjon kan tilsi noe annet, eller i de tilfellene hvor NHF (yngre landslag) anbefaler spill og trening på et høyere nivå. Deltakelse i Bring eller utøvere som spiller på yngre landslag kan være slike eksempler.

NB! Det er sportslig utvalg som i slike tvilstilfeller avgjør på hvilket nivå en utøver skal delta.

Laguttak og spilletid skal avgjøres av følgende faktorer i prioritert rekkefølge:

Treningsoppmøte
Treningsinnsats
Holdninger
Ferdigheter

Cup’er som blir dekket av klubben:

Slottsfjell-cup Messe-cup (hvis det er økonomi til dette)
Sparebank 1 – Flint Tønsberg Håndballcup

NB! Det er kun påmeldingsavgift som dekkes av klubben.

Anbefalte cuper som ikke blir dekket av klubben:

Fredrikstad cup
Oppsal cup
Nordstrand cup

NB! Påmeldingsavgift må dekkes av lagene selv.

2.7.4 Overgangen fra UU til SU:

Overgangen mellom UU og SU har vist seg å være en utfordring for mange og frafallet av spillere kan være stort for denne aldersgruppen. Noen av årsakene til dette kan kanskje være at overgangen fra ungdomskole til videregående skole med større krav til lekselesing og karakter er tøff. At utøverne bytter skole og kanskje vennekrets. At utøverne må forholde seg til nye trenere og mer trening. At aktiviteten blir mer prestasjonsrettet.

Flint Tønsberg Håndball ønsker at så mange spillere som mulig blir med fra ungdomsgruppen (UU; dvs til og med G/J-15) over til seniorgruppen (SU; fra og med G/J-16). Det skal være et tilbud til alle som er interessert i å fortsette og spille håndball.

For å hjelpe til med overgangen skal sportslig utvalg gjøre følgende:

Det skal avholdes et møte før jul for G-15 hvor det informeres om samarbeidet med Nøtterøy. Det er viktig at klubben tilrettelegger for at disse utøverne blir tatt godt imot på Nøtterøy, sikrer at alle som ønsker å spille får et tilbud.

SU skal jobbe for at 1 – 2 personer fra støtteapparatet til G-15 blir med videre og følger opp i den nye klubben. Dette for å kvalitetssikre at samarbeidsavtalen fungerer etter intensjonen.

Det skal avholdes et møte med J-15 i januar / februar i (før uke 8) siste sesong hvor utøverne og foresatte informeres om hvordan senioravdelingen er organisert og om hva som er forskjellen fra og være utøver i UU kontra SU. Utøverne skal bli kjent med klubbens målsetting og hva som forventes av hver enkelt utøver. Så fremt det er avklart hvem som skal være i et trenerteam, presenteres disse på dette møte. I forkant av dette møte skal det foretas en spørreundersøkelse som avdekker spillergruppens sportslige ambisjonsnivå. SU skal jobbe for at 1 – 2 personer fra støtteapparatet til J-15 blir med videre og følger J-16 det første året.

Laget starter ny sesong 1. mai.
SU skal forsikrer seg om at spillerne blir tatt godt imot og ivaretatt på en god måte.

2.7.5 FØLGENDE GJELDER FOR SU:

SUs hovedmålsetting er å tilrettelegge og drive prestasjonsrettet aktivitet . Alle lag i SU skal ha trenere som ansettes av sportslig koordinator i SU. SU skal jobbe for å utvikle egne spillere som på sikt er gode nok til å spille på elite nivå, i samsvar med klubbens målsetting og profil. Selv om SU primært skal ivareta den prestasjonsrettede satsingen, har SU et ansvar for å ha et breddetilbud. Dette vil være D-4. (Hvis det er grunnlag for dette.)

Utvikling:

Sportslig innebærer dette å videreutvikle spillere med gode holdninger og ferdigheter. Alle i utøverne skal være inneforstått med klubbens verdier og NHFs «Fair Play», inneha høy treningsmoral, samt bidra til å videreutvikle en god og sunn trenings- og vinnerkultur.

SU skal bestrebe å videreutvikle gode lagspillere som evner å se at de er en del av noe som er større enn seg selv. Ved uenigheter eller konflikter mellom enkeltspillere, lagledere, trenere eller i situasjoner et individ i organisasjonen handler på tvers av klubbens verdier og målsettinger, skal det aldri være tvil om hva som er viktigst for Flint Tønsberg. I prioritert rekkefølge kommer hensynet til; 1) klubben, 2) laget, og til sist 3) individet.

Utøverne skal på dette nivået være kjent med at prestasjon = spilletid.

SU skal i prioritert rekkefølge drifte lag på følgende nivå:

Postenligaen
D-2 J-18 / Spar
J-16 / Bring
D-3

Det er sportslig utvalg som avgjør hvor en utøver primært skal spille og hvilken stall eller treningsgruppe den tilhører.

SU skal særlig bidra til at utøvere på høyt nasjonal nivå (yngre landslag) sikres en god sportslig utvikling.

Yngre utøvere, som kan delta på flere lag som driftes av SU, skal i hovedsak alltid delta (kamp / trening) på det høyeste nivået de er gode for. Sportslig utvalg og trenerteamet skal ta hensyn til og prioritere deltakelse på ulike lag utfra utøverens totale belastning (kamp/trening). Ansvaret for dette ligger på de involverte trenerne og sportslig utvalg. En utøver som f.eks står sentralt og spiller mye på det øverste nivået i klubben, skal ikke delta på yngre lag hvis dette går på bekostning av deltakelse på det øverste nivået, eller gir denne spilleren en for høy totalbelastning.

I tilfeller hvor en spiller kan delta på flere lag og disse lagene har kampavvikling samtidig, er det klubbens målsettinger, og prioriteringer i forhold til driftingen av de ulike lagene, som er styrende for hvor utøveren skal delta. Utøveren skal i utgangspunktet alltid delta på det høyeste nivået den er god for. Unntaket kan være hvis utøveren ikke står sentralt i dette laget, da skal hensynet til hvor utøveren har størst sportslige utvikling veie tungt. Dette gjelder i hovedsak utøvere som kan delta i både Bring- og Spar serien.

NB! Det er klubbens hovedtrener og resten av sportslig utvalg som i tvilstilfeller avgjør på hvilket nivå en utøver skal delta.